Regulamin serwisu Intima.edu.pl – ostatnia aktualizacja 10.09.2023

 1. Organizator 

Organizatorem szkoleń i kursów jest Emilia Basta prowadząca działalność gospodarczą pod  firmą Intima Aesthetic , NIP: 735-259-33-91, REGON 525023919 (zwany dalej – Organizatorem) 

 1. Kurs Intima.edu.pl 

Kurs szkolący z zakresu ginekologii estetycznej , plastycznej i rekonstrukcyjnej tylko dla  specjalistów ginekologii i położnictwa, zwany dalej – Kursem Intima.edu.pl III. Uczestnicy 

 1. W Kursie Intima.edu.pl mogą wziąć udział ginekolodzy, którzy dokonali zgłoszenia  udziału w Kursie lub zostały zgłoszone przez osoby trzecie zgodnie z pkt. VI. niniejszego regulaminu – zwane dalej Uczestnikami a ich zgłoszenie zostało opłacone zgodnie z pkt VIII. niniejszego regulaminu. 
 2. Uczestnikiem może być tylko specjalista ginekologii i położnictwa .  
 3. Miejsce wydarzenia 
 4. Kurs Intima.edu.pl odbędzie się w Klinice medycznej Intima Clinic w Krakowie przy  ulicy Grzegórzeckiej 67c/u11 lub ul. Na Barciach 4/1. 
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Obiektu dostępnego na recepcji Intima Clinic lub stronie internetowej pod adresem: http://www.intimaclinic.pl/
 6. Harmonogram 
 7. Kurs Intima.edu.pl odbędzie się według harmonogramu dostępnego pod  adresem www.intima.edu.pl
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany programu Kursu 

z ważnych przyczyn, za które uznaje się w szczególności ogłoszenie: żałoby  narodowej, choroby osoby prowadzącej lub innych obiektywnych powódów niedyspozycji prelegenta, wyłączenie Obiektu z użytkowania lub nałożone  obostrzenia z powodu pandemii. 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa 
 2. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.intima.edu.pl Informacje podane w  formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. 
 3. Zgłoszeń należy dokonać do 14 dni przed rozpoczęciem Kursu. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia rejestracji przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim z uwagi na wyczerpanie przewidzianej przez Organizatora puli miejsc na Kursie. 
 4. Przed dokonaniem zgłoszenia uczestnictwa Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika, zawartą w pkt. VI niniejszego regulaminu. 
 5. Zgłoszenia może dokonać sam Uczestnik, jak i osoby trzecie, w tym osoby reprezentujące osoby prawne i jednostki organizacyjne działające w zakresie zgłoszenia na rzecz Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy  uczestnictwa w kursie zgłoszonej osoby bez podania przyczyny do 24 godzin przed  kursem , z obowiązkiem zwrotu wpłaty za Kurs do 10 dni roboczych. 
 6. Zgłoszenie odbywa się poprzez podanie w formularzu, o którym mowa w ust. 1 danych osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, nr. telefonu, adres email) oraz danych Uczestnika lub większej ilości Uczestników ( maksymalnie 12 ), poprzez podanie ich imion i nazwisk oraz podania potwierdzenia dokonanej płatności. 
 7. Osoba zgłaszająca nie jest przez system rejestracyjny automatycznie kwalifikowana jako Uczestnik. Uzyskanie statusu Uczestnika przez osobę zgłaszającą wymaga podania jej danych w odpowiednim polu formularza, oraz  przesłania potwierdzenia dokonania płatności na adres biuro@intimaclinic.pl  
 8. Jedna osoba zgłaszająca może jednorazowo dokonać zgłoszenia maksymalnie  12 Uczestników na jeden kurs po wsześniejszym ustaleniu z organizatorem.  8. Osoba zgłaszająca uprawniona jest do dokonania zmiany zgłaszanych przez siebie Uczestników drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości na adres  poczty elektronicznej biuro@intimaclinic.pl . Zmiana Uczestnika staje się skuteczna  z chwilą potwierdzenia zmiany przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie  prawo odmowy wyrażenia zgody na zmianę Uczestnika . 
 9. Warunkiem umożliwienia Uczestnikom wstępu na Kurs jest opłacenie zgłoszenia  zgodnie z instrukcją otrzymaną przez organizatora lub osobę zgłaszającą na  wskazany w formularzu, o którym mowa w ust. 1 adres email. 
 10. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania zgłoszeń w innej formie, po uprzednim wyrażeniu przez niego wyraźnej zgody na dokonanie konkretnego zgłoszenia.  

VII. Opłaty i warunki płatności 

 1. Aktualna wysokość opłaty za zgłoszenie publikowana będzie każdorazowo na stronie internetowej www.intima.edu.pl , w tym w formularzu zgłoszeniowym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty w każdym czasie, przy czym zmiana nie będzie dotyczyć Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia przed zmianą wysokości opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim. 
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje całość kosztów zgłoszenia uczestnictwa danego Uczestnika w Kursie w zakresie określonym niniejszym regulaminie. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie stanowi opłaty za transport , wyżywienie i  zapewnienie Uczestnikom noclegów. Opłata pobierana jest z góry. 
 3. Opłaty dokonuje się na rachunek płatniczy Organizatora prowadzony przez  mBank: 

67-1140-2004-0000-3602-8402-0295 

Intima Aesthetic 

 1. Grzegórzecka67c/u11 31-559 Kraków 

Tytułem: Nazwisko , imię, data szkolenia 

 1. Za termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1 przyjmuje się dzień uznania rachunku Organizatora. 
 2. Z zastrzeżeniem pkt VIII. ust. 3 i 5, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. 6. Osoba zgłaszająca, dokonując zgłoszenie może zażądać wystawienia faktury poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszenia oraz podanie danych do faktury. Faktura zostanie wystawiona w terminie14 dni od dokonania płatności i zaksięgowania opłaty, o której mowa w ust. 1. Na prośbę osoby  zgłaszającej, Organizator może wystawić fakturę pro forma przed uiszczeniem  opłaty, o której mowa w ust. 1. 
 3. Organizator dopuszcza inną możliwość dokonania opłaty za udział w kursach wyłącznie po uzyskaniu jego uprzedniej zgody. 
 4. W chwili dokonania opłaty przez Osobę zgłaszającą zgodnie z powyższymi postanowieniami następuje zawarcie umowy o uczestnictwo w Kursie  intima.edu.pl pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem lub Osobą zgłaszającą.  

VIII. Anulowanie zgłoszenia i odstąpienie od umowy 

 1. Osoba zgłaszająca może anulować dokonane przez siebie zgłoszenie dotyczące zgłoszonego lub zgłoszonych przez siebie Uczestników, drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@intimaclinic.pl . Anulowanie  zgłoszenia staje się skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez Organizatora.  Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na anulowanie  zgłoszenia . 
 2. Anulowania zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 14 dni przed terminem kursu 3. W przypadku skutecznego anulowania zgłoszenia, Organizator dokona zwrotu uiszczonych opłat związanych z anulowanym zgłoszeniem, nie później niż w  terminie 30 dni od dnia potwierdzenia anulowania zgłoszenia. 
 3. Organizator zachowuje prawo do anulowania zgłoszeń Uczestników, których zgłoszenia nie zostały opłacone, w sytuacji, w której przewidziana przez Organizatora liczba biletów na Kurs intima.edu.pl została wyczerpana przed opłaceniem zgłoszenia danych Uczestników. 
 4. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu osoba, będąca konsumentem, tj. osobą fizyczną, która zawarła umowę o uczestnictwo w Kursie  intima.edu.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową, może odstąpić od udziału w Kursie w ciągu 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy o uczestnictwo bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, osoba, która zawarła umowę powinna poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy o uczestnictwo w Kursie w drodze jednoznacznego, pisemnego oświadczenia, najlepiej w wiadomości mailowej. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwraca całość uiszczonej opłaty z tytułu uczestnictwa w  Kursie niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w  którym Organizator został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot opłaty zostanie dokonany przy użyciu takich  samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.  
 5. Ochrona danych osobowych 
 6. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego jest Organizator – Intima Clinic group : 

 Intima Aesthetic ul. Grzegórzecka67c/u11 31-559 Kraków  NIP: 735-259-33-91, REGON 525023919 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą: 
 2. a) na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wykonania zawieranej w momencie zgłoszenie uczestnictwa w kursie umowy, której stroną są osoby zgłaszające lub podmioty na rzecz  których działając te osoby lub Uczestnicy dokonujący zgłoszenia osobiście,  oraz do podjęcia działań, przed zawarciem tejże umowy, do czasu wykonania tej umowy, 
 3. b) na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych w szczególności związanych z rozliczeniami, wynikających w szczególności z przepisów skarbowych i z zakresu rachunkowości, do czasu wygaśnięcia tych obowiązków, 
 4. c) na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Organizatora prawnie uzasadnionych interesów, polegających na obsłudze zgłoszeń Uczestników dokonanych przez inne osoby, do czasu zakończenia wykonania umowy zawartej w związku z tym danym zgłoszeniem oraz ochrony przed roszczeniami Uczestników i innych osób, których dane zbierane są w trakcie procesu dokonywania zgłoszeń oraz dochodzenia roszczeń wobec tych osób, do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia się tych roszczeń. 
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wsparcia, w tym w zakresie organizacji Kursu intima.edu.pl ,  jak i dokonywania rozliczeń, w tym usługi IT, usługi księgowe i inne usługi  doradcze. 
 6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do  organu nadzorczego wskazanego przez właściwe przepisy powszechnie  obowiązujące, w każdym przypadku, gdy w ocenie tych osób przetwarzanie przez  Organizatora danych osobowych dotyczących tych osób narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich podanie stanowi warunek zawarcia umowy i zrealizowania udziału w Kursie intima.edu.pl .Brak podania  przez Państwa swoich danych osobowych skutkuje niemożnością dokonania  zgłoszenia oraz dalszego jego procedowania, w tym rozliczenia. 
 9. Osoby dokonujące zgłoszenia Uczestników zobowiązują się do poinformowania tych osób o fakcie przekazania ich danych osobowych Organizatorowi oraz zobowiązują się do udostępnienia im niniejszego regulaminu.  
 10. Zasady uczestnictwa obowiązujące w dniu Kursu 
 11. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu  placówki medycznej na terenie której odbywa się szkolenie ginekologów w  zakresie Kursu intima.edu.pl, zgodnie z pkt. IV ust. 2 niniejszego regulaminu. 
 12. Na teren Kursu zostaną wpuszczone tylko Uczestnicy, których zgłoszenie  zostało prawidłowo i terminowo opłacone zgodnie z niniejszym regulaminem. 3. Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu w ramach kursu intima.edu.pl są  zobowiązane podpisać umowę na działalność medyczną w dniach  odbywającego się szkolenia z placówką Intima Clinic przed rozpoczęciem  kursu.  
 13. Przed wejściem na teren Kursu intima.edu.pl Uczestnik zobowiązany jest zgłosić  się do punktu recepcyjnego Intima Clinic celem dokonania rejestracji oraz  podpisania umów zawartych w pkt X ust.4 . 
 14. W celu dokonania rejestracji Uczestnik zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska , muszą posiadać przy sobie ważny dokument ze zdjęciem oraz okazania prawa wykonywania zawodu . 
 15. Podczas rejestracji Uczestnikom zostaną wydane jednorazowe ubrania  medyczne. Uczestnik powinien posiadać własne obuwie zmienne oraz własną  pieczątkę medyczną.  
 16. Reklamacje 
 17. Uczestnik oraz osoba zgłaszająca mogą składać reklamacje dotyczące udziału w Kursie najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia kursu.  Reklamacji należy dokonywać drogą mailową na adres poczty elektronicznej  biuro@intimaclinic.pl 
 18. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i w tym terminie odpowie na nią drogą, również drogą mailową.  

XII. Odpowiedzialność 

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie udziału w  Kursiemają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej  odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w  związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie udziału w Kursie intima.edu.pl, w sposób  niezgodny z ich przeznaczeniem. 
 2. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i  zarządzeń prowadzącego szkolenie oraz dbania o bezpieczeństwo własne i  Pacjentek – modelek biorących udział w kursie na terenie Intima Clinic 
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń prowadzących szkolenie podczas kursu intima.edu.pl  
 4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Kurs , w tym na całym terenie Intima  Clinic, w stosunku do innych Uczestników, Pacjentek , jak i za szkody  wyrządzone w mieniu Organizatora oraz mieniu Intima Clinic. 
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za swoje postępowanie  medyczne wg osobnej umowy podpisanej z Intima Clinic na działalność  medyczną na terenie jej placówki w trakcie trwania Kursu intima.edu.pl 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników podczas  Kursu intima.edu.pl naruszające postanowienia regulaminu Kursu , Placówki  medycznej . 
 7. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 

XIII. Zdjęcia i film

 1. Organizator informuje, że podczas Kursu Intima.edu.pl zarówno Organizator,  jak i osoby trzecie mogą dokonywać rejestracji przebiegu wydarzenia w  formie materiału wideo oraz zdjęć, które następnie zostaną zamieszczone na  stronie internetowej Organizatora lub jego partnerów w celach  

informacyjnych i promocyjnych. 

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren Intima Clinic w trakcie  Kursu jest równoznaczny z udzieleniem zezwolenia na nieodpłatne fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego wizerunku w  związku z jego udziałem w Kursie intima.edu.pl oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z  jakimkolwiek programem lub materiałem przedstawiającym Kurs  

intima.edu.pl . 

 1. Wszelkie zastrzeżenia związane z rejestracją przebiegu Kursu należy zgłaszać do  Organizatora. 
 2. Organizator informuje, że na terenie Intima Clinic zainstalowany jest system monitoringu.  

XIV. Zmiany 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w  każdym czasie. 
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie www.intima.edu.pl